Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

ADCIM Geotechniek kan, op basis van de resultaten van het verrichte geotechnische grondonderzoek, voor de verscheidenheid aan civieltechnische projecten de benodigde geotechnische adviezen opstellen. 
Hierbij kan worden gedacht aan het verzorgen van de adviezen voor o.a. bouwrijp maken, ontgravingen, ophogingen en verhardingen, vloeistofdichte vloeren, aanleg boven- en  ondergrondse infrastructuur, aanleg dijken en kades, begraafplaatsen, plaatsen boven- en ondergrondse opslagtanks. 

Er wordt zo veel mogelijk gestreefd naar concurrerende oplossingen die u in staat stellen het werk binnen de gestelde kaders te leveren.